Nákupný košík
Košík

INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Platnosť od: 13. marec 2019.

I. Úvod

Cieľom internetových stránok BioTech USA Kft. (ďalej ako: Poskytovateľ, Spracovateľ údajov) s názvami domén https://biotechusa.sk, respektíve https://shop.biotechusa.sk

(ďalej jednotne ako: Webová stránka) je obsluha cieľového publika, ktoré športuje, zaujíma sa o šport a dodržiava zdravú životosprávu, uľahčenie tvorby medziľudských vzťahov v okruhu ľudí, ktorí sa zaujímajú o šport a zdravie a tvorba on-line plochy pre zdieľanie skúseností, ďalej predaj súvisiacich produktov.

Informácie o ochrane osobných údajov poskytovateľa vzťahujúce sa na webové stránky https://biotechusa.sk a https://shop.biotechusa.sk sú neustále k dispozícii na hlavnej webovej stránke.

V súvislosti s ochranou osobných údajov Poskytovateľ, ako spracovateľ údajov, týmto informuje používateľov Webovej stránky o osobných údajoch, ktoré spracováva, o zásadách a praxi v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o organizačných a technických opatreniach v záujme ochrany osobných údajov, respektíve o spôsobe a možnostiach uplatnenia práv používateľa.

Poskytovateľ neskúma osobné údaje a ich pravdivosť, ktoré mu boli poskytnuté. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá výhradne osoba, ktorá ich poskytla, používateľ, zmluvná strana. Akýkoľvek používateľ pri poskytnutí svojej e-mailovej adresy zároveň preberá zodpovednosť za to, že výlučne on využíva služby prostredníctvom danej e-mailovej adresy. S ohľadom na preberanie zodpovednosti a v súvislosti s prihláseniami z jednej uvedenej e-mailovej adresy, nesie bremeno akejkoľvek zodpovednosti výlučne ten používateľ, ktorý uviedol e-mailovú adresu.

Poskytovateľ, ako správca údajov, spravuje zaznamenané údaje dôverne, v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov a medzinárodnými odporúčaniami a tak, ako je uvedené v týchto informačných prehláseniach. Poskytovateľ služieb je zaviazaný voči ochrane osobných údajov svojich partnerov, kladie dôraz najmä na rešpektovanie práva informačného samourčenia používateľov Webovej stránky. Poskytovateľ spravuje osobné údaje dôverne a vykoná všetky také bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré garantujú zabezpečenie údajov.

V priebehu vytvárania a aplikácie tohto informačného prehlásenia Poskytovateľ koná v plnom súlade so zákonom č. CXII. z roku 2011 o Informačnom sebaurčení a slobode informácií, so zákonom CVII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o niektorých službách spojených s informačnou spoločnosťou, respektíve s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a jeho výkonom

Osobné údaje spravované na Webovej stránke je prednostne oprávnený poznať Poskytovateľ, respektíve spolupracovníci Poskytovateľa.

Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený jednostranne zmeniť prehlásenie o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ upozorní používateľov o zmenách prostredníctvom Webovej stránky. Po aktualizácii Webovej stránky používatelia dostanú informácie o vykonaných zmenách tak, že sa objaví okno s umiestneným linkom, na kliknutie ktorého sa dostanú k prehláseniu. Používateľ sa môže vyjadriť k prijatiu informačného prehlásenia zaškrtnutím checkboxu, umiestneného v okne. Zmeny vykonané v informáciách o spravovaní osobných údajov môže Poskytovateľ uplatňovať len voči tým, ktorí sa vyjadrili o ich prijatí.

V prípade, že máš otázku, ktorá Ti nie je jednoznačne jasná z týchto informácií o spravovaní osobných údajov, prosíme, napíš nám o tom na e-mailovú adresu adatvedelem@biotechusa.com, náš kolega odpovie na Tvoju otázku.

 II. Názov Správcu údajov

Názov: BioTech USA Spoločnosť s ručením obmedzeným (Korlátolt Felelősségű Társaság)

Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.

IČO: 01 09 352550

DIČ: 25114681-2-44

Zapísaný: Súdna stolica Budapešť – okolie (Budapest Környéki Törvényszék)

Poštová adresa: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.

Elektronická poštová adresa:info@biotechusa.com

Telefónne číslo: +36 1 453 2716

III. Informácie o správcovi pre ochranu údajov, ktorý bol poverený Správcom údajov


Meno: Dr. Nádas Béla

Poštová adresa: 1277 Budapest, Pf. 30.

Elektronická poštová adresa:dpo.btu@dnui.hu

Telefónne číslo: (1) 788 3035

  IV. Činnosť Správcu údajov vykonávaná pre ochranu údajov, na webovej stránke https://shop.biotechusa.sk

Upozorňujeme Ťa, že v súvislosti so spravovaním údajov, na ktoré si udelil svoj súhlas, máš právo kedykoľvek tento svoj súhlas zrušiť. Zrušenie neovplyvňuje zákonnosť správy údajov, ktorá bola vykonávaná pred zrušením súhlasu, ak bol na ňu vyjadrený súhlas.

Upozorňujeme Ťa, že kedykoľvek máš právo namietať voči správe Tvojich osobných údajov, pokiaľ sú založené na právnom záujme Správcu alebo tretej osoby.

A) Registrácia do vernostného programu, respektíve do internetového obchodu

Spracúvané osobné údaje sú: meno, e-mailová adresa, vyhlásenie, že máte viac ako 18 rokov, údaje o nákupe (dátum nákupu, typ zakúpených produktov, údaje týkajúce sa zbierania a využívania bodov, prihlasovacie údaje) a v prípade, že vyplníte dotazník na rozšírenie profilu v rámci Vernostného programu, dátum narodenia a pohlavie.

Účel spracúvania údajov: evidencia osôb zaregistrovaných do internetového obchodu, ich vzájomné odlíšenie, overenie existencie zmluvnej podmienky (plnoletosti), zabezpečenie funkcií spojených s registráciou do internetového obchodu: skrátenie procesu objednávania, opätovné objednanie už objednaného tovaru, zobrazenie predchádzajúcich objednávok, uplatnenie zliav súvisiacich s Vernostným programom, vyhodnotenie nákupných zvyklostí s cieľom lepšie uspokojiť potreby zákazníkov, efektívnejšie informovanie Zákazníkov o možnostiach nákupu, uskutočnenie žrebovania o ceny.

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je podmienkou využívania Vernostného programu a funkcií spojených s registráciou v internetovom obchode.

Trvanie spracúvania: Prevádzkovateľ uchováva zoznam účastníkov v priebehu účasti na Vernostnom programe, respektíve do zrušenia registrácie v Internetovom obchode, najneskôr však 3 roky od posledného použitia alebo, ak nebolo uskutočnené použitie, od registrácie (doba nečinnosti). Po uplynutí doby nečinnosti Prevádzkovateľ bezodkladne vymaže všetky osobné údaje, ktoré sa na jeho vedomie dostali počas registrácie. Osobné údaje budú vymazané, ak registrovaný užívateľ podá žiadosť o ich vymazanie, a to najneskôr do lehoty určenej na vybavenie žiadosti.

Príjemcovia : ako sprostredkovatelia Shopify International Ltd. (adresa: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, HaddingtonRoad, Dublin 4, D04 Xn32), prostredníctvom niektorých touto spoločnosťou poskytovaných služieb môžu byť osobné údaje prenášané do Kanady, respektíve do USA, čo sú krajiny, s ktorými Európska únia uzavrela rozhodnutie o primeranosti. [Po stanovení primeranosti sa osobné údaje môžu slobodne prenášať mimo Európskej únie bez toho, aby prenášajúci údajov v rámci EÚ musel uplatňovať dodatočné záruky alebo podmienky]. Ďalším sprostredkovateľom, ktorý sa podieľa na vývoji Vernostného programu a na poskytovaní backendu platformy, je spoločnosť EMARSYS eMarketing SystemsAG (sídlo: 1150 Wien Märzstrasse 1., Číslo v obchodnom registri: FN 197024t, Daňové číslo: ATU50359801, Telefónne číslo: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-mail: vienna@emarsys.com, webová stránka: https://www.emarsys.com/en/).

Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje: dátum prihlásenia sa, hodnota a rozsah nákupu, prihlásenie, dátum nákupu (činnosti súvisiace so zbieraním a uplatňovaním bodov), typ zakúpeného produktu, pohlavie, dátum narodenia.

Spotrebitelia môžu po nákupe hodnotiť produkty Prevádzkovateľa pomocou aplikácie Judge.me. Údaje spoločnosti sprostredkovateľa: Judge.me Ltd. (c/o Buckworths, 1-3 Worship Street, Londýn EC2A 2AB, Veľká Británia).

Okrem toho majú k vašim osobným údajom prístup franšízoví partneri Prevádzkovateľa ako Sprostredkovatelia na účely prevádzkovania Programu a poskytovania zliav.

 

B) Nakupovanie v Internetovom obchode ako hosťujúci zákazník 

Spracúvané osobné údaje: meno, e-mailová adresa, vyhlásenie o dovŕšení 18. roku.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencia kupujúcich v priebehu nákupu v internetovom obchode, ich vzájomné odlíšenie.

Právny základ spracúvania : súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na uzavretie zmluvy v prípade nákupu v internetovom obchode. Bez sprístupnenia osobných údajov sa nemôže uskutočniť nákup cez internetový obchod.

Obdobie spracúvania údajov: okrem údajov potrebných pre vystavenie faktúry (meno, adresa doručenia) Prevádzkovateľ spracúva údaje do 14 dní nasledujúcich po nákupe.

Príjemcovia : ako sprostredkovatelia Shopify International Ltd. (adresa: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, HaddingtonRoad, Dublin 4, D04 Xn32), prostredníctvom niektorých touto spoločnosťou poskytovaných služieb môžu byť osobné údaje prenášané do Kanady, respektíve do USA, čo sú krajiny, s ktorými Európska únia uzavrela rozhodnutie o primeranosti.

Ako ďalší sprostredkovatelia: EMARSYS eMarketing SystemsAG (so sídlom v: 1150 Wien Märzstrasse 1., Číslo v obchodnom registri: FN 197024t, Daňové číslo: ATU50359801, Telefónne číslo: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-mail: vienna@emarsys.com, webová stránka: https://www.emarsys.com/en/).

 

C) Registrácia na Webshope 

Spracovávané osobné údaje: meno, e-mailová adresa, vyhlásenie o dovŕšení 18. roku.

Cieľ spracúvania údajov: evidencia registrovaných osôb na webshope, ich vzájomné odlíšenie, kontrola splnenia podmienok pre uzatvorenie zmluvy (plnoletosť), zabezpečenie funkcií spojených s registráciou na webshope: skrátenie doby vybavenia objednávky, znovu objednanie raz už objednaných tovarov, prehľad predošlých objednávok.

Zákonný podklad spracúvania údajov: podmienka použitia funkcií po registrácií na webshope.

Obdobie spracúvania údajov: Po uplynutí 2 rokov inaktivity Správca údajov vymaže osobné údaje z databázy. Osobné údaje budú vymazané, ak registrovaný užívateľ podá žiadosť o ich vymazanie, a to najneskôr do lehoty určenej na vybavenie žiadosti.

Adresáti: príslušní spolupracovníci Poskytovateľa; Shopify International Ltd. (adresa: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, HaddingtonRoad, Dublin 4, D04 Xn32) ako spracovateľ údajov.

D) Podpis zmluvy (odovzdanie objednávky, spracovanie)

Spracovávané osobné údaje: meno, e-mailová adresa, krajina, poštové smerovacie číslo, mesto, ulica, číslo domu, telefónne číslo, prehlásenie o dovŕšení 18. roku

Cieľ spracúvania údajov: overenie podmienky podpisu zmluvy

(plnoletosť), informácie o podmienkach ponuky k podpisu zmluvy (objednávka), zaslanie prehlásenie o jej prijatí formou potvrdzujúceho e-mailu

Právny základ spracúvania údajov: podmienkou podpisu zmluvy je sprístupnenie osobných údajov. Bez sprístupnenia osobných údajov sa nemôže uskutočniť nákup cez internetový obchod.

Obdobie spracúvania údajov: Podľa občianskeho zákonníka ku výmazu dôjde po vypršaní všeobecnej doby premlčania.

Adresáti: Príslušní spolupracovníci Poskytovateľa.

 E. Plnenie zmluvy

i) Doprava

Spracovávané osobné údaje: meno, e-mailová adresa, krajina, poštové smerovacie číslo, mesto, ulica, číslo domu, telefónne číslo, číslo objednávky. V prípade výberu spôsobu platby dobierkou aj hodnota nákupu. Cieľ spracúvania údajov: doručenie objednaných produktov.

Právny základ spracúvania údajov: plnenie zmluvy.

Obdobie spracúvania údajov: Podľa občianskeho zákonníka ku výmazu dôjde po vypršaní všeobecnej doby premlčania.

ii)Platba

Spracovávané osobné údaje: meno, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, suma transakcie, adresa IP, dátum a čas transakcie.

Cieľ spracúvania údajov: úhrada protihodnoty za objednané produkty.

Právny základ spracúvania údajov: plnenie zmluvy.

Obdobie spracúvania údajov: Podľa občianskeho zákonníka ku výmazu dôjde po vypršaní všeobecnej doby premlčania.

Adresáti: OTP Mobil Kft.(adresa: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32 ako poskytovateľ služieb SimplePay ako spracovateľ údajov; informácie o spracovaní údajov sú uvedené na adrese:

el:http://simplepay.hu/old/docs/201804/simplepay_b2b_aszf_20180416.pdf).

iii) Fakturácia

Spracovávané osobné údaje: meno, krajina, poštové smerovacie číslo, mesto, ulica, číslo domu, číslo objednávky.

Cieľ spracúvania údajov: fakturácia (vystavenie faktúry), uchovávanie faktúr.

Právny základ spracúvania údajov: zákonná povinnosť Poskytovateľa [Zákon „C” § 166 ods. 3) a § 169 ods. 2) o vedení účtovníctva z roku 2000.]

Obdobie spracúvania údajov: 8 rokov.

Adresáti: príslušní spolupracovníci Poskytovateľa, IFS Hungary Kft. (adresa: 1132 Budapest, Váci út 22-24.) ako spracovateľ údajov.

 iv) Vrátenie výrobku z dôvodu uplatnenia nároku na reklamáciu

Spracovávané osobné údaje: meno, krajina, poštové smerovacie číslo, mesto, ulica, číslo domu, číslo objednávky

Cieľ spracúvania údajov: uplatnenie nároku kupujúceho (vrátenie peňazí)

Právny základ spracúvania údajov: zákonná povinnosť Poskytovateľa [Nariadenie vlády č. 45/2014 (II. 26.) § 23 ods. 1) o podrobných pravidlách v zmluvných vzťahoch medzi zákazníkom a podnikateľom].

Obdobie spracúvania údajov: Podľa občianskeho zákonníka ku výmazu dôjde po vypršaní všeobecnej doby premlčania.

Adresáti: príslušní spolupracovníci Poskytovateľa.

 

F)Hodnotenie výrobku

 

Spracovávané osobné údaje: meno uvedené pri hodnotení, iné osobné údaje uvedené v texte hodnotenia.

Cieľ spracúvania údajov: pridanie textového a bodového hodnotenia k výrobku, zverejnenie hodnotenia výrobku na webstránke.

Právny základ spracúvania údajov: súhlas daného dobrovoľníka.

Obdobie spracúvania údajov: do zrušenia Súhlasu. Z dôvodu zabezpečenia ukladania osobných údajov počas nevyhnutne potrebného časového úseku, Správca údajov vymaže osobné údaje aj bez zrušenia súhlasu po uplynutí 2. rokov.

Adresáti: príslušní spolupracovníci Poskytovateľa.

 G) Nadviazanie kontaktu cez chatové okienko

Spracovávané osobné údaje: meno, e-mailová adresa, iné osobné údaje uvedené v správe.

Cieľ spracúvania údajov: odpovedanie na došlé správy.

Právny základ spracúvania údajov: súhlas daného dobrovoľníka.

Obdobie spracúvania údajov: a) v prípade neudelenia súhlasu do 15 dní odo dňa odoslania odpovede Poskytovateľa b) 1 deň po obdržaní konečnej odpovede daného rozhovoru

Adresáti: Zendesk Inc. (adresa: 1019MarketSt., San Francisco, California, USA 94103-1612) ako spracovateľ údajov, ako poskytovateľ komunikačnej plochy.

 V. Činnosť spracovania údajov Spracovateľa údajov na webovej stránke https://biotechusa.sk

A)Nadviazanie kontaktu

Spracovávané osobné údaje: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, iné osobné údaje uvedené v liste.

Cieľ spracovania údajov: odpovedanie na došlé správy

Právny základ spracúvania údajov: súhlas daného dobrovoľníka.

Trvania spracovania údajov: a) v prípade neudelenia súhlasu do 15 dní odo dňa odoslania odpovede Poskytovateľa b) 1 deň po obdŕžaní konečnej odpovede daného rozhovoru

Adresáti: príslušní spolupracovníci Poskytovateľa.

 B) Využitie rubriky Odborník odpovedá

Spracovávané osobné údaje: meno, e-mailová adresa, vek, hmotnosť, výška, iné osobné údaje uvedené v texte listu.

Cieľ spravovania údajov: odpovedanie na došlé správy, v prípade udelenia súhlasu dotyčného uverejnenie otázky dotyčného a odpovede Poskytovateľa na webovej stránke (v ktorých sa neuvádza celé meno dotyčného a e-mailová adresa).

Právny základ spracúvania údajov: súhlas daného dobrovoľníka.

Trvania spracovania údajov: do zrušenia Súhlasu. Z dôvodu zabezpečenia ukladania osobných údajov počas nevyhnutne potrebného časového úseku, Správca údajov vymaže osobné údaje aj bez zrušenia súhlasu pouplynutí 2. rokov.

Adresáti: príslušní spolupracovníci Poskytovateľa, spätne všetci odborníci rubriky Odborník odpovedá.

VI. Činnosť Správcu údajov súčasne vykonávanej na stránke https://shop.biotechusa.sk a https://biotechusa.sk

A)Cookie

 Identifikátor anonymných návštevníkov (cookies, koláčiky) sú také súbory alebo kúsky informácií, ktoré sa ukladajú na tvojom počítači (alebo inom zariadení napojenom na internet, ako je smartfón alebo tablet), keď navštíviš niektorú z našich webstránok. Jeden koláčik obsahuje prevažne meno jednej webovej lokality, z ktorej prišiel, svoju „životnosť” (teda ako dlho ostáva na tvojom zariadení) a hodnotu, ktorou je spravidla náhodne generované jedinečné číslo.

Koláčiky používame preto, aby sme v budúcnosti lepšie vedeli prispôsobiť naše webstránky, produkty a ponúkali ich v závislosti od tvojich nárokov na produkty a záujmy, a tým zjednodušili používanie našich web stránok. Koláčiky pomáhajú zrýchliť Tvoje budúce akcie a zlepšiť zážitok pri používaní našich webstránok.

Koláčiky sú vhodné na prípravu anonymnej, súhrnnej štatistiky, tým lepšie pochopíme, ako ľudia využívajú naše webstránky a tak vieme opraviť ich štruktúru a obsah.

Z pohľadu ich životnosti rozoznávame takzvané prevádzkové súbory cookie a základné súbory cookie. Prevádzkové cookies sú dočasné, to znamená, že na tvojom zariadení ostávajú dovtedy, kým neopustíš našu webstránku. Základné cookies ostávajú na tvojom zariadení oveľa dlhšie, môže sa stať, že až dovtedy, kým ich manuálne nevymažeš.

Iné webstránky tiež zbierajú údaje použitím pixel tagov, ktoré sa dajú zdieľať s treťou stranou. Jednoznačne to podporuje naše promočné aktivity a vývoj webových stránok. Používateľské informácie našich návštevníkov sa dajú zdieľať napríklad s reklamnými agentúrami, aby sme vedeli účinne používať on-line reklamu na našich webstránkach.

Najviac internetových prehliadačov sa v začiatkoch nastavuje tak, že prijme koláčiky. Nastavenia môžeš zmeniť tak, že zablokuješ koláčiky, respektíve si budeš pýtať upozornenia vždy, keď budú nastavované koláčiky na tvojom zariadení. Je mnoho spôsobov, ako zaobchádzať s koláčikmi. Ak si želáš zistiť viac o nastaveniach prehliadača a jeho zmenách, prosíme, pozri si informácie v prehliadači alebo pomocnú stránku! Ak vypneš nami používané koláčiky, môže to mať dosah na zážitok počas používania našej webovej stránky. Napríklad nemôžeš navštíviť niektoré časti webovej lokality BioTechUSA alebo nedostaneš informácie na mieru, v prípade, že navštíviš jednu z BioTechUSA stránok.

Ak na prezeranie webových lokalít BioTechUSA používaš rôzne zariadenia (napr. počítač, smartfón, tablet atď.), uisti sa, že každý jeden prehliadač na tvojich zariadeniach bol nastavený v závislosti od tvojich nárokov na koláčiky.

Cookies používané na našej webovej stránke môžeme rozdeliť do nasledovných kategórií:

  • Potrebné

Tieto koláčiky pomáhajú, aby sa webová stránka stala použiteľná, takými základnými funkciami, ako je navigácia webstránky. Webová stránka nevie vhodne fungovať bez týchto koláčikov, preto je ich prijatie povinné.

  • Preferencie

Tieto cookies umožňujú webovej stránke, aby si pamätala také informácie, ktoré môžu zmeniť správanie alebo zobrazenie webovej stránky, napríklad jazyk alebo región. Prijatie týchto koláčikov je opcionálne.

  • Štatistické

Tieto cookies pomáhajú majiteľom webových lokalít pochopiť, akým spôsobom používajú návštevníci webovú stránku tak, že anonymne zbiera a odovzdáva informácie. Prijatie týchto koláčikov je opcionálne.

  • Marketing

Tieto cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov webovej stránky. Cieľom je, aby sa zjavovali také reklamy, ktoré sú relevantné a pre daného návštevníka zaujímavé, a tým pádom sú hodnotnejšie pre zobrazovateľa a tretích inzerentov. Prijatie týchto cookies je opcionálne.

  • Iné

Kategorizácia týchto cookies sa vykonáva priebežne pomocou ich poskytovateľov.

Prijatie týchto cookies je opcionálne.

Detailný popis o cookies, používaných na internetovských stránkach, nájdete v pravidlách Cookies

Počas prvého vstupu na internetovskú stránku v dolnej časti obrazovky sa objaví okienko, v ktorom sa nachádzajú pravidlá cookies s popisom jednotlivých druhov používaných cookies, o ich funkcii a trvaní.

Používanie cookies je povoliteľné stlačením okienka "Prijatie všetkých cookies". Stlačením okienka "Nastavenia cookies" sa otvára možnosť pre povolenie alebo zakázanie cookies, archivovaných v jednotlivých skupinách (kategóriách). Cookies sa dajú aktivovať alebo vypnúť hromadne (podľa kategórií), pričom fungovanie vyhovujúcich cookies je možné potvrdiť stlačením okienka "Súhlasím". Pokiaľ sa na stránke začnú využívať nové cookies, tak tie je potrebné schváliť, povoliť ich činnosť. V tomto prípade sa v dolnej časti obrazovky opäť objaví okienko a zvýraznene zobrazí tie skupiny cookies, kde došlo k zmene. Prijatie nových cookies prebieha podľa vyššie uvedeného postupu.

Samozrejme je kedykoľvek možné si pozrieť už predtým schválené cookies a prípadne ich zmeniť. Toto môžete vykonať po stlačení nasledovného okienka: Nastavenia cookies.

Pokiaľ v niektorých z cookies sú uložené aj osobné údaje, tak o tom je dostupné upozornenie v popise konkrétneho cookie.

Na spracovaní údajov zozbieraných pomocou cookies sa spolupodieľa ako spracovateľ aj spoločnosť Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria).

B) Vytváranie profilu

Vytváraním profilu nazývame vyhodnocovanie osobných charakteristík vzťahujúcich sa na fyzické osoby vykonávaného v rámci akéhokoľvek automatického spravovania údajov, najmä analýzu a prognostiku preferencií alebo okruhu záujmu, miesta zdržiavania sa alebo pohybu dotknutých osôb

Pomocou vytváranie profilu Poskytovateľ vie zasielať cielené ponuky a správy šité na mieru tebe na základe tvojich predošlých objednávok a on-line správania sa.

Údaje, potrebné pre vytváranie profilu sa môžu dostať k Poskytovateľovi pomocou nasledovných aktivít:

  • vypĺňanie formulárov: meno, emailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, cieľ (aký cieľ sledujete užívaním doplnkov stravy? napr.: rysovanie, diéta, zvyšovanie objemu).
  • nákup cez webshop: údaje o nákupe (čo, kedy, za koľko, odkiaľ, spôsob platby).
  • prehľadávaním stránky, správanie sa: používanie stránky (navštívená stránky je produktovou stránkou kategórie, obsah košíka, vyhľadávanie).

Na základe spôsobu nákupu a správania sa pomocou umelej inteligencie spoločnosti Emarsys eMarketing Systems GmbH detekuje také údaje spotrebiteľovi, použitím ktorých Poskytovateľ bude môcť vytvárať také segmenty, na základe ktorých bude môcť spúšťať personalizované kampane.

Spravované osobné údaje:

a) zozbierané o dotknutej osobe: meno, emailová adresa, mesto, smerovacie číslo, dátum narodenia, telefónne číslo, pohlavie, údaje o nákupe, IP adresa (z ktorej došla registrácia);

b) údaje nezozbierané a nepochádzajúce od dotknutej osoby: (na základe predikcie, na základe strojového študentského algoritmu): obľúbené produkty, obľúbené kategórie, čas a trvanie poslednej internetovej návštevy;

c) nad rámec toho sú aj ostané údaje, podľa ktorých Poskytovateľ je schopný filtrovať a na základe toho vytvárať segmenty: interakcia v súvislosti s emailami (otvorenie/kliknutie/afinita k emailovým kategóriám, z akého prostriedku, z ktorého mesta klikal/ otváral), životný cyklus nakupovania užívateľa, nákupný štatút (podľa míňania), priemerné míňanie.

Ceľ spravovania údajov: zasielanie cielených správ šitých na mieru. 

Právny základ spravovania údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. K vytváraniu profilu Poskytovateľ používa marketingové cookies; a tak súhlas s vytvorením profilu, respektíve s jeho nevytvorením je vyjadriteľná počas prijímania pravidiel Cookies uvedením súhlasu, respektíve nesúhlasu s používaním marketingových cookies.

Trvanie spravovania údajov: do stiahnutia súhlasu dotknutých. V záujme zabezpečenia toho, aby archivácia osobných údajov sa obmedzila na potrebné obdobie, správca údajov vymaže osobné údaje aj bez stiahnutia súhlasu uplynutím 3 rokov od ich uvedenia.

Adresáti: správca údajov spoločnosť Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa:Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria).

 C) Remarketing

Remarketing umožňuje, aby Poskytovateľ zobrazoval inzeráty pre také osoby, ktoré už v predchádzajúcom období navštívili jeho stránku, respektíve uviedli svoju emailovú adresu.

Spravované osobné údaje: emailová adresa, údaje o nákupe.

Cieľ spravovania údajov: zobrazenie inzerátov pre predošlých užívateľov na Facebooku, ako aj na Google.

Právny základ spravovania údajov: oprávnený záujem Poskytovateľa (priame získavanie obchodu/ zákazky). Emailová adresa užívateľa sa dostáva k Poskytovateľovi počas registrácie na zasielanie noviniek, na základe súhlasu registrujúcej osoby. To znamená, že Poskytovateľ spravuje uvedenú emailovú adresu aj s cieľom odlišným (remarketing) od cieľa zberu údajov (zasielanie noviniek)

Trvanie spravovania údajov: dotknutá osoba je oprávnená na to, aby sa kedykoľvek protestoval proti spravovaniu osobných údajov vzťahujúcich sa k jeho osobe s cieľom remarketingu. Pokiaľ užívateľ stiahne svoj súhlas k zasielaniu noviniek (na čoje kedykoľvek oprávnený), tak sa ukončí aj spravovanie jeho údajov s cieľom remarketingu. V záujme zabezpečenia toho, aby sa archivácia osobných údajov obmedzila len na nutné obdobie, správca údajov vymaže osobné údaje aj bez stiahnutia súhlasu uplynutím 2 rokov od otvorenia newsletrov.

Adresáti: správca údajov spoločnosť Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria), ktorá na základe príkazu Poskytovateľa posúva inzerát a emailové adresy na zverejnenie pre Facebook Ireland Ltd. (adresa: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland; Facebook Ads), ako aj pre Google Inc. (adresa: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) a (Google AdWords), ktorí, ako spracovateľa údajov, inzeráty zobrazujú pre tých registrovaných užívateľov, ktorých emailová adresa registrovaná u nás, sa nachádza na zozname dodanej spoločnosťou Emarsys.

D) Iné

Aktivity Správcu údajov v oblasti on-line marketingu koordinujú aj poverené podnikatelia, ktorí v súvislosti so svojou činnosťou majú prístup k osobným údajom uchovávaným a spravovaným Správcom údajov, ktoré spravujú výhradne v súlade s cieľmi zberu údajov a dodržaním predpisov vzťahujúcich sa na spravovanie a ochranu údajov: Tóth Szabolcs Attila e.v. (adresa: 1044 Budapest, Gyertyaláng u. 6. 2 lhcs/II/11.), Portik-Cseres Csaba Zalán e.v. (adresa: 2045 Törökbálint, Árpád u. 153.).

O spravovaní údajov nevymenovaných v tomto materiáli poskytneme informáciu pri jeho zaevidovaní. Oznamujeme návštevníkom webovej stránky, že z dôvodu poskytnutia informácií, údajov, respektíve sprístupnenia spisov, môžu osloviť Správcu údajov orgány ako súd, prokuratúra, orgány činné v oblasti vyšetrovania, porušovania zákonov, orgány verejnej správy, Národný orgán ochrany údajov a informácií, respektíve na základe legislatívneho poverenia.

Správca údajov poskytne osobné údaje úradným orgánom len v takom rozsahu a v takej miere - pokiaľ v oslovení úradný orgán označil konkrétny cieľ a okruh údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre splnenie cieľov podľa ich oslovenia.

 

VII. Práva návštevníkov a užívateľov stránky vo vzťahu k spravovaniu osobných údajov

Môžeš požiadať o bezplatnú informáciu o detaloch spravovania tvojich osobných údajov, ako aj žiadať opravu, vymazanie, obmedzenie spravovania údajov a môžeš protestovať proti zverejneniu takýchto osobných údajov. Žiadosti môžeš predkladať na kontakty uvedené v II. bode Spravovania údajov.

Správca údajov bude informovať každého adresáta (spracovateľa údajov) o oprave, výmaze alebo obmedzení spravovania údajov, ktorému poskytol osobné údaje s výnimkou, kedy sa to bude zdať neuskutočniteľné alebo bude si to žiadať neprimerane vysoké úsilie. Na tvoje dožiadanie ťa budeme informovať o adresátoch.

Správca údajov poskytne informácie bez neodôvodneného omeškania, ale každopádne behom jedného mesiaca od obdŕžania žiadosti o opatreniach uskutočnených podľa nižšie uvedených bodov a)-f) žiadosti. V prípade nutnosti, s prihliadnutím na zložitosť a počet žiadostí, túto lehotu je možné predlžiť o ďalšie dva mesiace. Správca údajov bude informovať o predlžení lehoty do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, s uvedením dôvodov omeškania.

Pokiaľ si podal svoju žiadosť elektronickou formou, informácie oznámenie ti Správca údajov poskytne elektronickou cestou, s výnimkou, že si to žiadaš ináč.

Pokiaľ Správca údajov nevykoná žiadne opatrenia podľa tvojej žiadosti, tak bezodkladne, ale najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti poskytne informáciu o dôvode nevykonania opatrení, ako aj o tom, že môžeš podať sťažnosť na niektorý dozorný orgán a môžeš si uplatniť svoje právo na právne riešenie súdnou cestou.

 

a) Právo prístupu: si oprávnený žiadať spätnú informáciu od Správcu údajov o tom, či spravovanie tvojich osobných údajov prebieha, a keď takéto spravovanie už prebieha, si oprávnený na to, aby si dostal prístup k osobným údajom a k nasledovným informáciám: cieľ spravovania údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, spracovatelia údajov, trvanie spravovania údajov, pokiaľ Správca údajov nezískal údaje od teba, akúkoľvek dostupnú informáciu o ich zdroji.
 
b) Právo korekcie: si oprávnený na to, aby na tvoj dotaz Správca údajov bezodkladne napravil nepresné osobné informácie vzťahujúce sa na teba. S prihliadnutím na ciele spravovania údajov, si oprávnený na to, aby si vyžiadal doplnenie nedostatočných osobných údajov.
 
c) Právo výmazu („právo na zabudnutie”): si oprávnený na to, aby na tvoju žiadosť Správca údajov bez neodôvodneného omeškania vymazal osobné údaje vzťahujúce sa na teba a Správca údajov je pritom povinný bez neodôvodneného omeškania vymazať osobné údaje vzťahujúce sa na teba, pokiaľ už tieto osobné údaje nepotrebuje za tým cieľom, za akým ich zbierali alebo nakladali nimi iným spôsobom; stiahneš svoj súhlas a ďalšie spravovanie údajov nebude mať právny podklad; protestuješ/ namietaš proti spravovaniu údajov; osobné údaje spravovali protizákonne; osobné údaje je potrebné vymazať na základe predpísaných právnym záväzkov platných v únii alebo členskom štáte, použiteľného voči Správcovi.
 

 

Pokiaľ Správca údajov zverejnil osobné údaje a pritom ich výmaz je jeho povinnosťou, musí spraviť racionálnych krokov v záujme toho, aby informoval správcov údajov, nakladajúcich s údajmi, že si požiadal o výmaz odkazov/ odkazov/ linkov odkazujúce na osobné údaje alebo kópií ďalších e-osobných údajov, respektíve ich rovnopisov.

 d) Právo na protest: si oprávnený kedykoľvek protestovať proti spravovaniu svojich údajov, založených na právoplatnom záujme Správcu údajov. V tomto prípade Správca nemôže ďalej spravovať osobné údaje, s výnimkou, že dokáže spravovanie údajov vyžaduje také oprávnené dôvody s donucovacou mocou, ktoré majú prednosť pred tvojimi záujmami, právami a slobodami, alebo ktoré sú späté s predostretím, uplatnením a ochranou právnych nárokov. Keď spravovanie údajov sa vykonáva za účelom priameho získavania obchodu, si oprávnený na to, aby si kedykoľvek protestoval proti spravovaniu osobných údajov, viažucich sa k tvojej osobe, vrátane aj tvorbu profilov, pokiaľ sa to viaže k priamemu získavaniu obchodov.

e) Právo obmedzenia spravovania údajov: si oprávnený na to, že na tvoju žiadosť Správca údajov obmedzí spravovanie údajov, ak pochybuješ o presnosti osobných údajov; spravovanie údajov je protizákonná; Správca už nepotrebuje osobné údaje s cieľom spravovania údajov, ale ty si ich nárokuješ na predostretie, uplatnenie právnych nárokov, alebo k vzneseniu obvinenia; protestoval si proti použitiu údajov.

Ak spravovanie údajov spadá pod obmedzenia, takéto osobné údaje - s výnimkou ich archivácie, môže spravovať len s tvojim súhlasom v záujme predkladania, uplatnenia alebo ich ochrany, alebo v záujme ochrany práv iných fyzických alebo právnických osôb, alebo v záujme Únie, respektíve dôležitého verejného záujmu niektorého členského štátu.

 f) Právo na prenosnosť údajov: pokiaľ súhlase v spravovanie údajov alebo v zmluve je v záujme zmluvného plnenia a spravovanie údajov prebehne automatizovaným spôsobom, si oprávnený na to, že tebou uvedené osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na teba, si členil, širokospektrálne používal, aby si ich dostal v strojovom čitateľnom formáte, ďalej si oprávnený na to, aby si tieto údaje si posunul ďalšiemu spravovateľovi bez toho, aby v tom bránil Správca údajov.

 

VIII. Spôsob uchovávania osobných údajov, bezpečnosť spracúvania údajov

Servery Spracovateľa údajov prevádzkuje poverená spoločnosť a v prípade vyskytujúcich sa problémov údržbu vykonáva: Mongouse Computer Kft. (adresa: 1117 Budapest, Budafoki út 183.).

Rackforest Zrt. (adresa: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 1.em. B05001).

Spracovateľ údajov vyžaduje služby správy servera, ktoré prevádzkuje ďalšia poverená spoločnosť a v prípade problémov údržbu vykonáva: JLM PowerLine Kft. (adresa: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.).

Spracovateľ údajov, s ohľadom na technologický stav a náklady realizácie, charakter spracúvania údajov, účinnosť, podmienky a ciele, respektíve meniacu sa a vážnu pravdepodobnosť rizika pri uplatňovaní práv fyzických osôb a ich slobôd, vykonáva vhodné technické a organizačné opatrenia v záujme toho, aby garantoval úroveň bezpečnosti údajov, ktorá pokrýva mieru rizika.

Spracovateľ údajov chráni údaje vhodnými opatreniami najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, postúpením, zverejnením, zmazaním alebo zničením alebo náhodným zničením, poškodením, ďalej pred znemožnením prístupu vyplývajúceho z používanej techniky.

Informačný systém a sieť Spracovateľa údajov je zároveň chránený pred podvodom, špionážou, sabotovaním, vandalizmom, ohňom a povodňou, ďalej pred počítačovými vírusmi, počítačovým vlámaním a napadnutím, ktoré vedie k odopretiu použitia služieb.

Spracovateľ údajov sa stará o bezpečnosť ochrannými postupmi na úrovni servera a aplikácií.

Elektronické správy posielané cez internet sú bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp, atď.) citlivé voči takým sieťovým ohrozeniam, ktoré vedú k nečestnej činnosti, sporom o zmluve alebo odhaleniu či zmene informácií. Spracovateľ údajov vykoná všetky možné ochranné opatrenia v rámci ochrany pred takýmito hrozbami. V záujme fixovania každej odchýlky v bezpečnosti sleduje systém a vie tak poskytnúť dôkaz v prípade akejkoľvek bezpečnostnej udalosti. Sledovanie systému okrem toho umožňuje aj kontrolu účinnosti aplikovaných bezpečnostných opatrení.

Spracovateľ vedie evidenciu o prípadných incidentoch v ochrane údajov, uvádzajúc fakty spojené s incidentom v ochrane údajov, jeho vplyvy a opatrenia na nápravu.

 IX. Podanie sťažnosti

Ak podľa Tvojho posúdenia spracovanie Tvojich osobných údajov porušuje predpisy vzťahujúce sa na ochranu údajov, potom si oprávnený postaviť sa proti Spracovateľovi súdnou cestou, respektíve podať sťažnosť na dozorný úrad.

 Dozorný úrad: Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií („Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság”)

sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

poštová adresa: 1363 Budapest, Pf.: 9.

telefón: +36 1 391-1400

fax: 36 1 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

webová stránka: https://naih.hu/