Nákupný košík
Košík

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV VERNOSTNÉHO PROGRAMUSpoločnosť BioTech USA Kft. spracúva Vaše osobné údaje poskytnuté počas registrácie do Vernostného programu v záujme prevádzkovania Vernostného programu (ďalej len: Program), ďalej v záujme uplatňovania s tým spojených zliav a realizácie výherných súťaží, a to do potrebného rozsahu a časového rozmedzia. Pre účasť v Programe je nutné poskytnúť dobrovoľný a vyslovený súhlas. Programu sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré dovŕšili 18. rok svojho života. Prevádzkovateľ využíva na účely prevádzkovania Vernostného programu len tu definované osobné údaje.

 • Údaje Prevádzkovateľa:

BioTech USA Kft. (Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60., Prevádzkáreň: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Číslo OR: 01 09 352550, DIČ: 25114681-2-44, Telefón: +36 6 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)


Zodpovedná osoba: Dr. Nádas Béla (Korešpondenčná adresa: 1301 Budapest, Pf. 30.; E-mail: dpo.btu@dnui.hu)

 

 • Okruh spracúvaných údajov:

Povinné údaje: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nákupe (dátum nákupu, nakúpené produkty)
Počas registrácie do Vernostného programu nezabúdajte, že máte právo poskytnúť len vlastné osobné údaje. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých, neoprávnených alebo mylne poskytnutých údajov.

 

 • Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie Vernostného programu, uplatňovanie s tým spojených zliav, vyhodnocovanie nákupného správania v záujme lepšieho uspokojenia potrieb zákazníkov, efektívnejšie informovanie zákazníkov o možnostiach nákupu, realizácia výherného žrebovania. Údaje spracúva spoločnosť BioTech USA Kft. alebo jej subdodávateľ dôverne, neposkytuje ich tretej strane. Takto získané údaje prevádzkovateľ použije na uplatňovanie zliav, na odovzdanie výhry, ako aj na splnenie svojich s tým spojených finančných záväzkov.

 

 • Trvanie spracúvania údajov:

Prevádzkovateľ spracúva zoznam účastníkov počas používania zákazníckej karty, ale najneskôr do 3 rokov od posledného použitia karty alebo v prípade nepoužívania karty, od registrácie (čas nečinnosti). Po uplynutí času nečinnosti zákazníckej karty neodkladne vymaže osobné údaje, o ktorých sa počas Programu dozvedel.

 

 • Sprostredkovatelia:
 1. Spoločnosť, ktorá zabezpečuje fungovanie slovenských predajní Prevádzkovateľa v záujme prevádzkovania Vernostného programu, zabezpečovania zliav a výhier, má prístup k osobným údajom ako Sprostredkovateľ. Údaje Sprostredkovateľa: MLO SLOVAKIA s.r.o. (sídlo: Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 007 820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3745/S, telefónne číslo: 048/41 77 852, emailová adresa: mloslovakia@mloslovakia.sk)

 2. Emarsys systém automatizácie marketingu:
  Prevádzkovateľ zasiela prostredníctvom systému zasielania noviniek oznámenie Výhercom o ich výhre. Systém zasielania noviniek uchováva nasledujúce údaje: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, rozsah a hodnota nákupov, v záujme toho, aby mohol Vernostný program fungovať bezproblémovo. Sprostredkovateľ informuje verných zákazníkov prostredníctvom sms správ o aktuálnych akciách, výherných súťažiach. SMS kampaň uchováva nasledovné údaje: meno a priezvisko, mesto, telefónne číslo.
  Údaje Sprostredkovateľa: EMARSYS eMarketing Systems GmbH (sídlo: 1150 Wien Märzstrasse 1., Číslo OR: FN 197024t, DIČ: ATU50359801, Telefónne číslo: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, web: https://www.emarsys.com/en/)

 3. Prevádzkovateľ využíva serverové služby, ktoré prevádzkuje ďalšia poverená spoločnosť, ktorá v prípade problémov vykonáva údržbu.
  Údaje Sprostredkovateľa: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Korešpondenčná adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60., Číslo v OR: 13 09 066529, DIČ: 10819768-2-13, Telefón, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)

 4. Servery Prevádzkovateľa prevádzkujú a v prípade problému vykonávajú údržbu poverené spoločnosti.
  Údaje Sprostredkovateľa: Mongouse Kft. (sídlo: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Číslo v OR: 01 09 711243, DIČ: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)
  Údaje Sprostredkovateľa: Servergarden Kft. (sídlo: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Číslo v OR: 01 09 186097, DIČ: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu)
  Údaje Sprostredkovateľa: Rackforest Zrt. (sídlo:1132 Budapest,
  Victor Hugo utca 11., 1.em. B05001., Číslo v OR: 01-10-142004, DIČ: 32056842-2-41, Email: info@rackforest.com)

 5. Prevádzkovateľ používa fakturačný program k splneniu svojich finančných záväzkov.
  Údaje Sprostredkovateľa: IFS Hungary Számítástechnikai Kft. (sídlo: 1132 Budapest, Váci út 22-24., Číslo v OR: 01 09 687800, DIČ: 12469589-2-41)

 6. Produkty Prevádzkovateľa môžu spotrebitelia po nákupe vyhodnocovať pomocou aplikácie Judge.me.
  Údaje Sprostredkovateľa: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA) S USA má Európska Únia rozhodnutie o primeranosti.

 7. Aktuálni franšízoví partneri Prevádzkovateľa majú v záujme prevádzkovania Vernostného programu, za účelom zabezpečenia zliav a výhier, ako Sprostredkovatelia prístup k osobným údajom.

 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

Účasťou vo Vernostnom programe poskytujete svoj súhlas k tomu, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením. Spracúvanie osobných údajov je založené na dobrovoľnom a výslovnom súhlase, po oboznámení sa s týmito informáciami. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, ale tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

 

 • Zákonnosť spracúvania:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu na dokázanie zákonnosti spracúvania, v ktorej uvedie dátum, rozhranie, IP adresu udelenia výslovného a dobrovoľného súhlasu príslušných e-mailových adries, ktoré počas spracúvania údajov použije. Prevádzkovateľ súčasne s uplynutím času nečinnosti vymaže osobné údaje z evidencie.

 

 • Informovanie o spracúvaní údajov:

Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch prostredníctvom ktoréhokoľvek kontaktného spôsobu. V prípade oznámenia takejto požiadavky Vás bude Prevádzkovateľ informovať o Vašich spracúvaných osobných údajoch. Ďalej máte právo požadovať opravu spracúvaných osobných údajov, a máte právo na to, aby ste svoje osobné údaje spracúvané v súvislosti s Vernostným programom vyžiadali od Prevádzkovateľa v prenášateľnej forme.

 

 • Zrušenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo elektronickou cestou odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ale v takom prípade nemôžete ďalej používať Vernostný program, nie je možné obnoviť Vaše údaje.
Písomne môžete požiadať o zrušenie spracúvania osobných údajov alebo môžete ich spracovanie namietať na vyššie uvedenej e-mailovej kontaktnej adrese Prevádzkovateľa, prostredníctvom faxu alebo poštovou cestou, ako aj na uvedenom telefónnom čísle, pomocou oznámenia uvedeného do protokolu. V takom prípade Prevádzkovateľ realizuje všetky racionálne kroky v záujme toho, aby ďalších Sprostredkovateľov informoval o Vašej žiadosti zameranej na zrušenie spracovania osobných údajov.

 

 • Dozorný orgán:

V prípade, ak nie ste spokojný so spracúvaním osobných údajov, môžete podať sťažnosť na úrad:
Názov: Úrad na ochranu osobných údajov
Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Telefón: +421 2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk
Účinné: od 01.10.2020
BioTech USA Kft.

 

"Formulár na vrátenie oblečenia"
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  

Spoločnosť BioTech USA s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na vrátenie odevných výrobkov značky BioTechUSA, zakúpených na webovej stránke https://shop.biotechusa.hu/. Spoločnosť BioTech USA Kft. použije len vaše tu charakterizované osobné údaje, na účely zabezpečenia vrátenia odevných výrobkov, respektíve vrátenia kúpnej ceny.

Pri vypracovaní a uplatňovaní týchto informácií bude prevádzkovateľ postupovať v duchu a aplikovaní zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR"), v plnom súlade s nimi.

1. Údaje prevádzkovateľa:  

BioTech USA Kft. (Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60., pobočka: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Číslo v obchodnom registri: 01 09 352550, Daňové číslo: 25114681-2-44, Telefón: 06 1 453 2716, E-mail: info@biotechusa.com)

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: Poštová adresa: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mailová adresa: dpo.btu@dnui.hu

2. Rozsah spracúvaných údajov:  

Spracúvané údaje: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo objednávky, číslo vráteného výrobku, dátum objednávky, číslo bankového účtu, adresa na vyzdvihnutie balíka, ďalšie údaje uvedené v poznámkach.

Pri odosielaní otázky si prosím uvedomte, že môžete zadávať len svoje vlastné osobné údaje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce zo spracúvania nepravdivých, neoprávnených alebo nesprávnych údajov.

3. Účel spracúvania údajov 

Zabezpečenie a spracovanie vrátenia odevných výrobkov značky BioTechUSA zakúpených na webovej stránke https://shop.biotechusa.hu/ a vybavenie žiadosti zákazníka (vrátenie peňazí).

4. Trvanie spracúvania:  

K vymazaniu dôjde po uplynutí všeobecnej premlčacej lehoty podľa Občianskeho zákonníka.

5. Sprostredkovatelia:  

 1. Prevádzkovateľ využíva serverové služby, ktoré prevádzkuje a v prípade problémov udržuje ďalšia spoločnosť. 

Údaje sprostredkovateľskej spoločnosti: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Korešpondenčná adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60., Číslo v obchodnom registri: 13 09 066529, Daňové číslo: 10819768-2-13, Telefón, Fax: 06 1 453 2716, E-mail: jog.jlm@biotechusa.com) 

 1. Servery Prevádzkovateľa prevádzkujú a v prípade problémov udržiavajú zmluvné spoločnosti.  

Údaje sprostredkovateľskej spoločnosti: Mongouse Kft. (sídlo: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Číslo v obchodnom registri: 01 09 711243, Daňové číslo: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, E-mail: info@mongouse.hu) 

Údaje sprostredkovateľskej spoločnosti: Servergarden Kft. (sídlo: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Číslo v obchodnom registri: 01 09 186097, Daňové číslo: 24855608-2-42, E-mail: info@servergarden.hu) 

 1. Prevádzkovateľ ako poskytovateľ komunikačnej platformy využíva služby spoločnosti Zendesk Inc. Údaje sprostredkovateľskej spoločnosti: Zendesk Inc. (adresa: 1019 Market St., San Francisco, California, USA 94103-1612).
 2. Na správne fungovanie komunikačného rozhrania využíva Prevádzkovateľ služby spoločnosti SendGrid Inc.

Údaje sprostredkovateľskej spoločnosti: SendGrid Inc. (adresa: 1801 California Street Suite 500 Boulder, CO 80202 United States).

6. Právny základ pre spracúvanie údajov

Podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR je Poskytovateľ služieb zo zákona povinný [článok 23 ods. 1 nariadenia vlády 45/2014 (26.II.) o podrobnostiach o zmluvách medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi].

7. Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním údajov: Prevádzkovateľ vás informuje o opatreniach prijatých na základe žiadosti podľa písmen a) až e) bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiacaod prijatia žiadosti. V prípade potreby, s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí, satáto lehota môže predĺžiťo ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ vás bude informovať o predĺžení lehoty do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a uvedie dôvody omeškania.

a) Právo na prístup k údajom: máte právo požiadať Prevádzkovateľa o spätnú väzbu k priebehu spracúvania vašich osobných údajov, požiadať o informácie o podrobnostiach spracúvania a požiadať Prevádzkovateľa o vaše osobné údaje v elektronickej podobe.

b) Právo na opravu : máte právo na svoju žiadosť a bez zbytočného odkladu požiadať Prevádzkovateľa o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo o doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): O ukončenie spracúvania údajov môžete požiadať písomne na vyššie uvedenej kontaktnej e-mailovej adrese Prevádzkovateľa, poštou alebo žiadosťou uvedenou v zápisnici na uvedenom telefónnom čísle. V takom prípade Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby informoval ďalších sprostredkovateľov o vašej žiadosti o ukončenie spracúvania.

d) Právo namietať: máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

e) Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo nato, aby na základe vašej žiadosti Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak spochybňujete presnosť osobných údajov; spracúvanie je nezákonné; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich požadujete na výkon alebo obhajobu právnych nárokov; ste vzniesli námietku proti spracúvaniu.

 

8. Dozorný orgán, právo na odvolanie:

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, môžete podať sťažnosť na: 

Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Národný úrad pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám)
Sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Poštová adresa: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefón: 06 1 391 1400 
Fax: 06 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Webová stránka: http://www.naih.hu  

Máte tiež právo podniknúť právne kroky na ochranu svojich údajov.

 

9. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

Ak máte otázku, ktorá z týchto informácií o ochrane osobných údajov nie je jasná, obráťte sa, prosím, na adatvedelem@biotechusa.com a náš kolega vám odpovie na vašu otázku.

Platnosť: od 18.07.2022 

BioTech USA Kft.