Nákupný košík
Platba

Pravidlá Vernostného programu BioTech USA

Pravidlá Vernostného programu BioTech USA


Vážený zákazník,

v rámci vernostného programu BioTech USA získate mnoho výhod, ktoré zabezpečujeme výhradne len pre našich verných zákazníkov. Skôr, než sa pridáte k nášmu Vernostnému programu (ďalej len: Program), prosíme Vás, aby ste si prečítali nižšie uvedené pravidlá!

Kto má právo zúčastniť sa Programu?

Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života a zaregistruje sa na stránku https://shop.biotechusa.sk/, ďalej súhlasí s Pravidlami Vernostného programu BioTech USA, ako aj s tým spojenými Informáciami o spracúvaní osobných údajov.
K nášmu Vernostnému programu sa viete pridať v našom internetovom obchode (https://shop.biotechusa.sk/).

Ako sa dá registrovať do Vernostného programu BioTech USA?

Na webovej stránke https://shop.biotechusa.sk/ sa môžete zaregistrovať zadaním mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a hesla, zároveň je potrebné súhlasiť s týmito Pravidlami Vernostného programu spoločnosti BioTech USA Kft., ako aj Informáciami o spracúvaní osobných údajov Vernostného programu. Počas registrácie nezabúdajte, že máte právo poskytnúť len vlastné osobné údaje.
Po zadaní údajov dostanete uvítací e-mail na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Následne môžete využívať zľavy poskytované Programom vo všetkých slovenských BioTech USA predajniach, ako aj v našom internetovom obchode nachádzajúcom sa na adrese https://shop.biotechusa.sk/.


Ako môžete využívať zľavy?

Oprávnenie na využívanie zliav musíte pri nákupe potvrdiť QR kódom zaslaným e-mailom. Zľavy Programu je možné využívať vo všetkých slovenských BioTech USA predajniach, ako aj počas internetového nákupu pomocou e-mailovej adresy zadanej počas registrácie v internetovom obchode nachádzajúcej sa na adrese https://shop.biotechusa.sk/.
Vernostné programy BioTech USA Kft. vyhlásené pre jednotlivé štáty, sa nedajú využívať v inom štáte.

Nákupy realizované prostredníctvom Programu (dátum nákupu, nakúpené produkty) sa zapíšu do elektronickej evidencie BioTech USA Kft.

Aké zľavy na Vás čakajú v Programe?

 • Ako verný zákazník máte právo na 10 % zľavu z konečnej sumy nákupu v predajniach BioTech USA, ako aj v našom internetovom obchode BioTech USA v prípade nákupu výživových doplnkov, športovej výživy a iných doplnkov (s výnimkou odevných výrobkov a tlačovín).
 • Okrem toho máte právo na pravidelne vyhlásené osobitné akciové nákupy vyhlásené spoločnosťou BioTech USA Kft., ktoré spoločnosť BioTech USA Kft. oznamuje vo svojich predajniach a na webovej stránke https://shop.biotechusa.sk/ v stanovených intervaloch.

Zľavy Programu nie je možné zlúčiť s inými akciami alebo s inými zľavami, len v prípade, ak je to osobitne uvedené na propagačných materiáloch predajne, v pravidlách akcie, alebo na príslušných stránkach internetového obchodu https://shop.biotechusa.sk/. Zľavy sa vzťahujú na nasledovné typy produktov, a platia s uvedenými podmienkami:

 

 • Zľava na nákup v predajniach BioTech USA, ktorá platí v prípade nákupu výživových doplnkov, športovej výživy a iných doplnkov (s výnimkou odevných výrobkov a tlačovín).
 • Zľava na nákup v internetovom obchode https://shop.biotechusa.sk/ v prípade nákupu výrobkov z produktových radov uvedených v bode 1.Aké sú pravidlá účasti v Programe?

K účasti v Programe sa musíte zaregistrovať na stránku https://shop.biotechusa.sk/, ďalej súhlasiť s Pravidlami Vernostného programu BioTech USA, ako aj s tým spojenými Informáciami o spracovaní osobných údajov.
Vernostného programu BioTech USA sa nemôžu zúčastňovať ďalší predajcovia a zamestnanci spoločnosti BioTech USA Kft., ani osoby, ktoré sú podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka § 116 odsek 1 ich blízkou osobou, vrátane zamestnancov a partnerov spoločností, ktoré sú v partnerskom vzťahu so spoločnosťou BioTech USA Kft.
V prípade, že bude ktorákoľvek časť Vernostného programu zneužitá, spoločnosť BioTech USA Kft. má právo zrušiť účasť danej osoby v Programe, vrátane zliav spojených s Programom.
Spoločnosť BioTech USA Kft. má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Pravidlá Vernostného programu, bez osobitného informovania a súhlasu Verných zákazníkov, ak aktuálne platné pravidlá sprístupní k nahliadnutiu vo svojich obchodoch a na svojej webovej stránke https://shop.biotechusa.sk/.
V prípade, že so zmeneným znením Pravidiel Vernostného programu nesúhlasíte, tak do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny znenia Pravidiel, môžete požiadať o svoje vymazanie z Programu.

Vernostný program BioTech USA nie je platobným prostriedkom.

Aké ďalšie výhody Program ponúka?

Osoby, ktoré sa zúčastňujú Programu a ktoré v danom kalendárnom mesiaci nakúpili ako verní zákazníci v niektorej z predajní BioTechUSA alebo v našom internetovom obchode (podmienka účasti), do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca budú zaradení do žrebovania (nezávisle od výšky nákupu a nakúpených produktov). Každý mesiac bude vyžrebovaných 10 verných zákazníkov spoločnosti BioTech USA Kft., ktorí spĺňajú podmienky účasti, a to pomocou strojového žrebovania na základe princípu náhodnosti. Výhercov bude spoločnosť BioTech USA Kft. informovať e-mailom do 5 pracovných dní po žrebovaní.

Výhru tvorí v prípade každého výhercu kupón BioTechUSA, ktorý oprávňuje na 20 % zľavu. Výhru nie je možné zmeniť na hotovosť alebo na inú zľavu. Výhru nie je možné previesť na inú osobu ani ju nahradiť, s výnimkou, ak spoločnosť BioTech USA Kft. o tom nerozhodne inak.

Výhercovia sú povinní sa prihlásiť o výhru najneskôr do 30 dní po oznámení. V prípade, že výherca si svoju výhru do stanovenej lehoty neprevezme, respektíve sa výherca neprihlási vo vyššie uvedenom období na základe oznámenia e-mailom, tak stráca svoje oprávnenie na výhru. V takom prípade BioTech USA Kft. na neprevzatú výhru vyžrebuje náhradného výhercu, ktorému o tom pošle oznámenie podľa vyššie uvedeného.

Registráciou do Programu súhlasíte s pravidlami žrebovania.

Ako spracúvame Vaše údaje?

Spracúvanie osobných údajov v rámci Programu sa riadi Informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktorý je prístupný tu. K využívaniu výhod Programu je potrebné súhlasiť s Informáciami o spracúvaní osobných údajov Vernostného programu, bez toho technicky nie sme schopní zabezpečiť Vašu účasť v programe.

Upozorňujeme Vás, že ak Program využívate cez internetový obchod, musia sa uplatňovať aj ustanovenia obsiahnuté v Informáciách o spracúvaní osobných údajov v internetovom obchode.

Táto zmluva vzťahujúca sa na využívanie Programu vzniká medzi stranami na dobu neurčitú, verný zákazník má právo zmluvu kedykoľvek, bez udania dôvodu s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať, na ktoromkoľvek nižšie uvedenom kontakte spoločnosti BioTech USA Kft. V takom prípade ďalej nemáte nárok využívať zľavy spojené s Programom. Zmluva zaniká uplynutím 3 rokov po poslednom použití karty, o čom spoločnosť BioTech USA Kft. informuje zákazníka.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky v súvislosti s Vernostným programom BioTech USA, obráťte sa na našu službu zákazníkom, kde Vám naši spolupracovníci ochotne pomôžu:

E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefón, Fax: 06 1 453 2716 (pondelok-piatok: od 9 do 15 hod.), Korešpondenčná adresa: 1033 Kiscsikós köz 11.

Firemné údaje:
BioTech USA Kft.
sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.
Číslo v OR: 01 09 352550
DIČ: 25114681-2-44

Tieto pravidlá sú účinné: od 01.10.2020 do odvolania
BioTech USA Kft.
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Spoločnosť BioTech USA Kft. spracúva Vaše osobné údaje poskytnuté počas registrácie do Vernostného programu v záujme prevádzkovania Vernostného programu (ďalej len: Program), ďalej v záujme uplatňovania s tým spojených zliav a realizácie výherných súťaží, a to do potrebného rozsahu a časového rozmedzia. Pre účasť v Programe je nutné poskytnúť dobrovoľný a vyslovený súhlas. Programu sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré dovŕšili 18. rok svojho života. Prevádzkovateľ využíva na účely prevádzkovania Vernostného programu len tu definované osobné údaje.

 • Údaje Prevádzkovateľa:

BioTech USA Kft. (Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60., Prevádzkáreň: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Číslo OR: 01 09 352550, DIČ: 25114681-2-44, Telefón: +36 6 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)


Zodpovedná osoba: Dr. Nádas Béla (Korešpondenčná adresa: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail: dpo.btu@dnui.hu)

 

 • Okruh spracúvaných údajov:

Povinné údaje: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nákupe (dátum nákupu, nakúpené produkty)
Počas registrácie do Vernostného programu nezabúdajte, že máte právo poskytnúť len vlastné osobné údaje. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých, neoprávnených alebo mylne poskytnutých údajov.

 

 • Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie Vernostného programu, uplatňovanie s tým spojených zliav, vyhodnocovanie nákupného správania v záujme lepšieho uspokojenia potrieb zákazníkov, efektívnejšie informovanie zákazníkov o možnostiach nákupu, realizácia výherného žrebovania. Údaje spracúva spoločnosť BioTech USA Kft. alebo jej subdodávateľ dôverne, neposkytuje ich tretej strane. Takto získané údaje prevádzkovateľ použije na uplatňovanie zliav, na odovzdanie výhry, ako aj na splnenie svojich s tým spojených finančných záväzkov.

 

 • Trvanie spracúvania údajov:

Prevádzkovateľ spracúva zoznam účastníkov počas používania zákazníckej karty, ale najneskôr do 3 rokov od posledného použitia karty alebo v prípade nepoužívania karty, od registrácie (čas nečinnosti). Po uplynutí času nečinnosti zákazníckej karty neodkladne vymaže osobné údaje, o ktorých sa počas Programu dozvedel.

 

 • Sprostredkovatelia:

1. Spoločnosť, ktorá zabezpečuje fungovanie slovenských predajní Prevádzkovateľa v záujme prevádzkovania Vernostného programu, zabezpečovania zliav a výhier, má prístup k osobným údajom ako Sprostredkovateľ. Údaje Sprostredkovateľa: MLO SLOVAKIA s.r.o. (sídlo: Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 007 820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3745/S, telefónne číslo: 048/41 77 852, emailová adresa: mloslovakia@mloslovakia.sk)


2. Emarsys systém automatizácie marketingu:
Prevádzkovateľ zasiela prostredníctvom systému zasielania noviniek oznámenie Výhercom o ich výhre. Systém zasielania noviniek uchováva nasledujúce údaje: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, rozsah a hodnota nákupov, v záujme toho, aby mohol Vernostný program fungovať bezproblémovo. Sprostredkovateľ informuje verných zákazníkov prostredníctvom sms správ o aktuálnych akciách, výherných súťažiach. SMS kampaň uchováva nasledovné údaje: meno a priezvisko, mesto, telefónne číslo.
Údaje Sprostredkovateľa: EMARSYS eMarketing Systems GmbH (sídlo: 1150 Wien Märzstrasse 1., Číslo OR: FN 197024t, DIČ: ATU50359801, Telefónne číslo: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, web: https://www.emarsys.com/en/)


3. Prevádzkovateľ využíva serverové služby, ktoré prevádzkuje ďalšia poverená spoločnosť, ktorá v prípade problémov vykonáva údržbu.
Údaje Sprostredkovateľa: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Korešpondenčná adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60., Číslo v OR: 13 09 066529, DIČ: 10819768-2-13, Telefón, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)


4. Servery Prevádzkovateľa prevádzkujú a v prípade problému vykonávajú údržbu poverené spoločnosti.
Údaje Sprostredkovateľa: Mongouse Kft. (sídlo: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Číslo v OR: 01 09 711243, DIČ: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)
Údaje Sprostredkovateľa: Servergarden Kft. (sídlo: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Číslo v OR: 01 09 186097, DIČ: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu)


5. Prevádzkovateľ používa fakturačný program k splneniu svojich finančných záväzkov.
Údaje Sprostredkovateľa: IFS Hungary Számítástechnikai Kft. (sídlo: 1132 Budapest, Váci út 22-24., Číslo v OR: 01 09 687800, DIČ: 12469589-2-41)


6. Produkty Prevádzkovateľa môžu spotrebitelia po nákupe vyhodnocovať pomocou aplikácie Judge.me.
Údaje Sprostredkovateľa: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA) S USA má Európska Únia rozhodnutie o primeranosti.


7. Aktuálni franšízoví partneri Prevádzkovateľa majú v záujme prevádzkovania Vernostného programu, za účelom zabezpečenia zliav a výhier, ako Sprostredkovatelia prístup k osobným údajom.

 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

Účasťou vo Vernostnom programe poskytujete svoj súhlas k tomu, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením. Spracúvanie osobných údajov je založené na dobrovoľnom a výslovnom súhlase, po oboznámení sa s týmito informáciami. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, ale tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

 

 • Zákonnosť spracúvania:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu na dokázanie zákonnosti spracúvania, v ktorej uvedie dátum, rozhranie, IP adresu udelenia výslovného a dobrovoľného súhlasu príslušných e-mailových adries, ktoré počas spracúvania údajov použije. Prevádzkovateľ súčasne s uplynutím času nečinnosti vymaže osobné údaje z evidencie.

 

 • Informovanie o spracúvaní údajov:

Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch prostredníctvom ktoréhokoľvek kontaktného spôsobu. V prípade oznámenia takejto požiadavky Vás bude Prevádzkovateľ informovať o Vašich spracúvaných osobných údajoch. Ďalej máte právo požadovať opravu spracúvaných osobných údajov, a máte právo na to, aby ste svoje osobné údaje spracúvané v súvislosti s Vernostným programom vyžiadali od Prevádzkovateľa v prenášateľnej forme.

 

 • Zrušenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo elektronickou cestou odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ale v takom prípade nemôžete ďalej používať Vernostný program, nie je možné obnoviť Vaše údaje.
Písomne môžete požiadať o zrušenie spracúvania osobných údajov alebo môžete ich spracovanie namietať na vyššie uvedenej e-mailovej kontaktnej adrese Prevádzkovateľa, prostredníctvom faxu alebo poštovou cestou, ako aj na uvedenom telefónnom čísle, pomocou oznámenia uvedeného do protokolu. V takom prípade Prevádzkovateľ realizuje všetky racionálne kroky v záujme toho, aby ďalších Sprostredkovateľov informoval o Vašej žiadosti zameranej na zrušenie spracovania osobných údajov.

 

 • Dozorný orgán:

V prípade, ak nie ste spokojný so spracúvaním osobných údajov, môžete podať sťažnosť na úrad:
Názov: Úrad na ochranu osobných údajov
Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Telefón: +421 2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk
Účinné: od 01.10.2020
BioTech USA Kft.